Продължете към съдържанието

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН изпълнява проект: „Закупуване на електромобил за нуждите на общинска администрация – Елин Пелин“

Община Елин Пелин, продължава реализацията на поставените в краткосрочна и дългосрочна стратегия на общината цели за подобряване на екологосъобразността в общинските транспортни средства и сграден фонд. С финансовата подкрепа на НДЕФ, и по-конкретно: ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА, общината закупи и вече е в експлоатация първият общински електромобил, който е изцяло електрически.

Електромобилът е мултифункционално транспортно средство с 3 бр. надстройки, което ще се ползва за:

  • Извозване/депониране растителни отпадъци, генерирани от домакинствата в 4 населени места
  • Поливане/ дезинфекция на обществени паркове в 4 населени места, общински – детски градини/училища, центрове соц. услуги, и общинската болница – 15 обекта
  • Пренос на обемни материали /мебели, СМР/ за кметството и всички 19 населени места.
  • Почистване на нерегламентирани сметища в близост до общински пътища и гори на територията на общината.

Следващият електромобил, отново с финансовата подкрепа на НДЕФ – Национален Доверителен екофонд, очакваме в средата на месец ноември 2023 година.

Проектното предложение, за закупуване на електромобил е с регистрационен номер ЕМ124/18.10.2022 г., изготвено от експертите на общинска администрация Елин Пелин.

Всички проектни предложения изготвяни от общинска администрация Елин Пелин, предвиждат и прилагат добри практики за достъпна и зелена градска среда, в това число чрез екологосъобразен транспорт.